คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 มีดังนี้
รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายมงคล สิมะโรจน์ ประธานกรรมการ
2. นายภิมุข สิมะโรจน์ รองประธานกรรมการ
3. นางพวงเพ็ชร์ ทวีชัยวัฒน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายสิทธิพันธ ศรีเพ็ญ กรรมการอิสระ
6. นายนพดล อัตวาวุฒิชัย กรรมการ
7. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
8. นายพงศธร ฉัตรนะรัชต์ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ
9. นายมาวีร์ สิมะโรจน์ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ

หมายเหตุ

- นางสาววีรินทร์ สิมะโรจน์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพงศธร ฉัตรนะรัชต์ กรรมการบริหาร
3. นายมาวีร์ สิมะโรจน์ กรรมการบริหาร

หมายเหตุ

- นางสาววีรินทร์ สิมะโรจน์ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นางพวงเพ็ชร์ ทวีชัยวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสิทธิพันธ ศรีเพ็ญ กรรมการตรวจสอบ
3. นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

- นางปิยะลักษณ์ สิมะแสงยาภรณ์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานอนุกรรมการ
2. นายสิทธิพันธ ศรีเพ็ญ อนุกรรมการ
3. นางพวงเพ็ชร์ ทวีชัยวัฒน์ อนุกรรมการ

หมายเหตุ

- นางสาววีรินทร์ สิมะโรจน์ เลขานุการคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายมงคล สิมะโรจน์ ประธานกรรมการ
2. นายนพดล อัตวาวุฒิชัย กรรมการ
3. นายมาวีร์ สิมะโรจน์ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ
4. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
5. นายภิมุข สิมะโรจน์ รองประธานกรรมการ
6. นายพงศธร ฉัตรนะรัชต์ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ