คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 มีดังนี้
รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายมงคล สิมะโรจน์ ประธานกรรมการ
2. นายภิมุข สิมะโรจน์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นางพวงเพ็ชร์ ทวีชัยวัฒน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค กรรมการอิสระ
6. นายสิทธิพันธ ศรีเพ็ญ กรรมการอิสระ
7. นายณรงค์ จุลชาต กรรมการ
8. นายนพดล อัตวาวุฒิชัย กรรมการ
9. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
10. นายพงศธร ฉัตรนะรัชต์ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ
11. นายมาวีร์ สิมะโรจน์ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ

หมายเหตุ

- นางสาววีรินทร์ สิมะโรจน์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายภิมุข สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการบริหาร
3. นายพงศธร ฉัตรนะรัชต์ กรรมการบริหาร
4. นายมาวีร์ สิมะโรจน์ กรรมการบริหาร

หมายเหตุ

- นางสาววีรินทร์ สิมะโรจน์ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นางพวงเพ็ชร์ ทวีชัยวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสิทธิพันธ ศรีเพ็ญ กรรมการตรวจสอบ
3. นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

- นางปิยะลักษณ์ สิมะแสงยาภรณ์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานอนุกรรมการ
2. คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค อนุกรรมการ
3. นายสิทธิพันธ ศรีเพ็ญ อนุกรรมการ

หมายเหตุ

- นางสาววีรินทร์ สิมะโรจน์ เลขานุการคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายมงคล สิมะโรจน์ ประธานกรรมการ
2. นายภิมุข สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร
3. นายณรงค์ จุลชาต กรรมการ
4. นายนพดล อัตวาวุฒิชัย กรรมการ
5. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ
6. นายพงศธร ฉัตรนะรัชต์ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ
7. นายมาวีร์ สิมะโรจน์ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ