วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

มุ่งที่จะเป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
พร้อมที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า
รวมทั้งขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพในอนาคต

ผู้ถือหุ้น

บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อผลตอบแทนที่เหมาะสม
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

พนักงาน

นำนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้
ในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้น เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีและมีความมั่นคง

ลูกค้า

นำเสนอสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการอันหลากหลายของลูกค้า

คู่ค้า

มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความร่วมมือที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความสัมพันธ์อันดี

สังคม

มีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน