โครงสร้างการถือหุ้น

ของบริษัทฯ (บริษัทใหญ่) ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 1 มกราคม 2564