โครงสร้างการถือหุ้น

ของบริษัทฯ (บริษัทใหญ่) ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564